X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Nyckeltalsskolan – Del 1

Intresset för företagsanalys växer allt mer, av den anledningen startar vi en liten minikunskapsserie i 3 delar som handlar om nyckeltal och företagsanalys. Vad är nyckeltal? Vad använder man värdena till? 

I första inslaget pratar vi allmänt om vad det innebär sedan kommer vi fortsättningsvis beskriva specifika nyckeltal och hur man ska tänka. Nyckeltal är något som man kan hitta i material med rubrikerna Räkenskapsanlys, finansiell analys, ekonomisk analys bara för att nämna några. I grunden handlar det om att tolka redovisningsmaterial. Den redovisningsinformation som företag sammanställer och lämnar ut till intressenterna ska kunna användas som beslutsunderlag. Inför olika beslut behöver intressenterna ofta tolka informationen. En möjlighet är att använda sig av olika nyckeltal och försöka analysera dessa. Den information som finns i företags årsbokslut och årsredovisningar gör det möjligt att beräkna olika nyckeltal. Nyckeltal har länge använts som hjälpmedel för att på ett överskådligt sätt beskriva de ekonomiska förhållandena i ett företag. Nyckeltal är helt enkelt tal som bedöms vara intressanta. Det kan vara enkla tal, men oftast är nyckeltalen utformade som relationstal och de anges vanligtvis i procent. 

Genom att använda sig av nyckeltal kan utomstående intressenter göra egna bedömningar av ett företags ekonomiska hälsotillstånd. Med hjälp av olika simuleringar går det dessutom relativt enkelt att bedöma hur pass sårbart ett företag är. Vad skulle det få för effekter om vi förändrade någon eller några siffror i redovisningen? Vad skulle det innebära för ett företags överlevnad om försäljningen skulle minska eller om en finansiär inte skulle bevilja ett lån? Och så vidare… 

Men för att förstå nyckeltal bör man ha viss kunskap om hur en resultat- och balansräkning ser ut och det samband som finns däremellan. Resultaträkningen beskriver ett företags intäkter och kostnader och om företaget genererar vinst eller förlust sett över en tidsperiod, vanligtvis ett räkenskapsår. Balansräkningen visar en ögonblicksbild av ett företags finansiella ställning där man tittar på eget kapital, skulder och tillgångar. Sambandet mellan resultat- och balansräkningen kan hänföras till företagets resultat som återfinns i bägge räkningarna. 

Det finns olika typer av nyckeltal. Det vanligaste är att man skiljer på finansiella nyckeltal, verksamhetsnyckeltal, personalnyckeltal och marknadsnyckeltal. Genom att analysera nyckeltal kan den interna ekonomiska styrningen av en verksamhet förbättras, men analyserna kan även vara av stor betydelse för utomstående intressenter. Nyckeltal inom områdena verksamhet, personal och marknad är primärt kopplade till den interna styrningen. Finansiella nyckeltal används ofta både för internt och externt bruk. 

För att kunna göra analyser av ett företag är utomstående intressenter hänvisade till företagets redovisning. Den information som finns i ett årsbokslut eller en årsredovisning är inte tillräcklig för att kunna göra ordentliga analyser inom områdena verksamhet, personal och marknad. Däremot kan vi med ganska enkla medel välja ut och beräkna ett antal finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal hjälper oss att tolka den ekonomiska informationen och ger oss förutsättningar att göra en bedömning av ett företags ekonomiska hälsotillstånd. 

Nyckeltal kan sägas ha två inneboende komponenter. För det första måste nyckeltal vara just tal. Nyckeltal kan vara enkla tal, som t.ex. omsättning eller antal anställda. Oftast är nyckeltalen utformade som relationstal. Ett tal (t.ex. omsättning) divideras då med ett annat tal (t.ex. antal anställda). På så sätt får vi omedelbart perspektiv på det vi intresserar oss för. För det andra måste nyckeltal beskriva något som vi är intresserade av. På så sätt kan ett nyckeltal tala till någon i eller utanför ett företag. En av fördelarna med att använda nyckeltal är att det går att jämföra olika företag med varandra. Det blir således möjligt att bedöma ett företags relativa ekonomiska situation. 

I ett årsbokslut eller en årsredovisning kan intressenterna hitta matnyttig information. För att kunna beräkna och analysera olika nyckeltal behöver en del grundmaterial användas. Först och främst hämtas detta från balans- och resultaträkningen. Ibland utnyttjas även noter och kassaflödesanalyser.  Det räcker inte att enbart beräkna olika nyckeltal. De beräknade siffrorna behöver också jämföras mot någon- ting för att en analys ska vara värd namnet. Dessutom är det värdefullt att känna till att viktiga samband råder mellan vissa nyckeltal. 

Nyckeltal från Balansräkningen

Den första kategorin består av nyckeltal som visar relationen mellan två poster i balansräkningen. I och med att balansräkningen endast visar den finansiella ställningen vid räkenskapsårets utgång är dessa nyckeltal s.k. statiska mått. De vanligaste nyckeltalen i denna kategori är likviditet och soliditet. 

Likviditet

Likviditet står för betalningsförmågan på kort sikt. Det är viktigt att det finns en förmåga att uppfylla betalningsförpliktelser, d.v.s. att det alltid finns pengar att betala räkningarna med. Det finns två vanligt förekommande likviditetsmått.

Kassalikviditet är måttet som bör ligga över 100%, gör det inte det är de kortfristiga skulderna större än våra likvida medel (omsättningstillgångar) vilket inte är en bra situation. Hittar du ett företag med värden under detta ska en röd varningsflagga lysa. Du räknar ut det genom att dividera kortfristiga skulder med företagets omsättningstillgångar 1 (kassa, bank etc, pengar som snabbt kan göras likvida).

Balanslikviditet visar hur väl de korta skulderna täcks av samtliga omsättningstillgångar, inklusive varulager och eventuella andra poster som hör till omsättningstillgångar II. Tumregeln är att balanslikviditeten bör vara högre än 150%. Du räknar ut det genom att dividera kortfristiga skulder med företagets omsättningstillgångar 1+2 (alla omsättningstillgångar, här ingår bl a varulagret).

Soliditet

Soliditeten är kopplad till betalningsförmågan på lång sikt. Soliditet är ett mått på ett företags finansiella styrka. Måttet visar hur god förmåga ett företag har att bära förluster utan att gå omkull. Ju högre soliditet desto längre tid tar det innan det egna kapitalet förbrukas och hot om konkurs uppstår. 

Måttet visar hur stor andel av det egna kapitalet utgör av företagets balansomslutning. Du räknar ut det genom att dividera balansomslutningen (utgörs av företagets tillgångar alternativt företagets eget kapital & skulder) med det justerade egna kapitalet i ett företag. Tumregeln säger att soliditeten bör överstiga 35%.

Nu har du fått lära dig lite bakgrund och hur man beräknar nyckeltal från balansräkningen, i nästa inslag ska vi beskriva nyckeltal från resultaträkningen.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.