X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Cash is king! Med pengar på fickan går det mesta att finansiera! Eller?

Tänk om svaret var så enkelt! I vid mening kan finansiering sägas handla om tre grundläggande frågor.

Det totala kapitalets storlek har att göra med:

  • Hur stort kapital bör företaget disponera.
  • Vilken skala företaget arbetar i.
  • Vilken expansionstakt som står för dörren.

Kapitalanskaffning hänger samman med hur kapitalet ska fördelas på skilda kapitalformer. Är eget eller främmande kapital att föredra?Kapitalanvändning handlar om hur kapitalet fördelas på olika användningsmöjligheter. Hur ska fördelningen göras mellan olika sorters tillgångar?De tre grundfrågorna kan alla kopplas till balansräkningen. Balansräkningen är en uppställning som visar ett företags finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Det totala kapitalets storlek visar sig i balansomslutningen (summan av tillgångarna eller summan av skulderna och det egna kapitalet). Hur kapitalet anskaffats visas på balansräkningens skuldsida. Hur kapitalet använts visas på balansräkningens tillgångssida. Ett företag som planerar att genomföra en investering kan räkna med att balansräkningen kommer att påverkas om beslutet genomförs. Kapital ska anskaffas och användas och totalkapitalets storlek kommer att förändras.

Totalkapitalets storlek
I fråga om hur mycket kapital som behövs är skillnaden stor mellan olika företag. Tillverkande företag (industri- företag) är ofta i behov av mycket kapital eftersom de är tvingade att investera betydande summor i byggnader, maskiner och inventarier. Handelsföretag kräver i allmän- het inte särskilt stora kapitalinsatser. I dessa företag binds det mesta kapitalet i lager. Serviceföretag är normalt inte heller särskilt kapitalintensiva eftersom de varken är i behov av varulager eller maskiner i någon större omfattning. Generellt gäller naturligtvis att stora företag kräver ett större totalt kapital än mindre företag. Likaså att kapital- behovet ökar när är företag expanderar sin verksamhet.

Kapitalanskaffning
För att starta och driva ett företag fordras kapital. Kapitalbehovet uppstår både till följd av initiala satsningar och att utbetalningarna till leverantörerna nästan alltid föregår inbetalningarna från kunderna. Problemet är mest påtagligt när en verksamhet startas, men det kommer att finnas även när en del av den löpande verksamheten kan finansieras med inbetalningar från försäljningen. Två skilda sätt att skaffa kapital är egen finansiering (eget kapital) eller lånefinansiering (främmande kapital). Det är eftersträvansvärt att hitta en rimlig kombination av de båda finansieringskällorna. Finansiering med enbart främmande kapital leder ofta till höga räntekostnader medan helt egen finansiering medför ett mycket stort risktagande.

Kapitalanvändning
De flesta företag har behov av att använda tre slags kapital. Anläggningskapital är det kapital som behövs för att anskaffa och använda tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk (s.k. anläggningstillgångar). Det kan röra sig om byggnader, bilar och maskiner. Rörelsekapital är det kapital som behövs för att finansiera de tillgångar som ska rotera i företaget (s.k. omsättningstillgångar). Ett visst behov av rörelsekapital kommer alltid att finnas eftersom kapital binds i lager, produkter i arbete och kundfordringar. Säkerhetskapital är en extra buffert för att klara eventuella störningar i driften eller på marknaden. Ofta är säkerhetskapitalet en likviditetsreserv i form av kontanter eller banktillgodohavanden.

Kapitalrationalisering
För att nå hög lönsamhet i ett företag är det viktigt att reflektera över kapitalbindningens negativa effekter och att arbeta med kapitalrationalisering. Att undvika onödig kapitalbindning i rörelsen genom att ha för mycket varor i lager etc. kan visa sig vara mycket betydelsefullt. Kapitalrationalisering handlar om att minska lager och ledtider utan att för den skull störa produktionen eller leveransförmågan. Just-in-time är ett exempel på en idé som syftar till att minska kapitalbehovet. Avslutningsvis kan man säga att ett smart och effektivt företag bör ha en strategi för sin finansiering, något som ibland kan vara helt avgörande för en bra lönsamhet. Lönsamheten kan även bero på hur vi jobbar men våra budgetar något som vi tar upp i nästa avsnitt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.