X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Spaningar och nyheter från Xpectum.

Läs om vad som händer hos oss, reflektioner från omvärlden och nyheter i utbildningsbranschen.

Nyckeltalsskolan – Del 4

Nyckeltal från noter 

I denna del ska vi belysa nyckeltal som visar relationen mellan en post i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna och en post i noterna. Omsättning, resultat och lön kan exempelvis relateras till antalet anställda i ett företag. I den här kategorin använder man sällan tumregler eftersom nyckeltalen kan skifta väldigt mycket mellan olika verksamheter och mellan olika företag. 

Omsättning per anställd = Nettoomsättning / Medelantal anställda. Visar hur mycket av försäljningssumman som varje person i företaget i genomsnitt svarat för. Omsättning per anställd ger en indikation på hur effektivt personalresurserna utnyttjas. Det normala är att samtliga anställda i företaget, även verkställande direktören, räknas in i antalet anställda. Alla anställda bidrar ju med sina respektive insatser. Det är svårt att ange ett generellt riktvärde, men däremot går det att hävda att ju högre omsättning som varje anställd i genomsnitt svarar för desto bättre är det. 

Nettoresultat per anställd = Resultat efter finansiella poster / Medelantal anställda. Visar hur mycket varje person i företaget i genomsnitt bidragit med till vinsten. Även i det här fallet är det normala att samtliga anställda, även verkställande direktören räknas in i antalet anställda. Ju högre resultat som varje anställd bidrar med desto bättre är det naturligtvis. 

Lön per anställd = Lön / Medelantal anställda. Visar hur mycket en anställd i genomsnitt tjänat under året. Eftersom det i noterna anges hur mycket de anställda exklusive verkställande direktör tjänar, så ska inte VD inkluderas i antalet anställda i denna beräkning. När det gäller lön per anställd är det särskilt svårt att ange ett generellt riktvärde. Är det önskvärt att nyckeltalet är så högt eller så lågt som möjligt? 

Ytterligare ett nyckeltal inom den här kategorin är personalkostnader relaterade till nettoomsättningen. I noterna anges dels hur stora löner och ersättningar som utgår till styrelsen och verkställande direktören respektive övriga anställda. Dessutom anges storleken på sociala avgifter och pensionskostnader. Vanligen är syftet med nyckeltalet sådant att summan av löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader bör räknas in i personalkostnaderna. I de fall då företaget har en kostnadsslagsindelad resultaträkning kan personalkostnaderna hämtas direkt från resultaträkningen. I sådana fall ingår även kostnader för sådant som utbildning, hälso- och personalvård. Vi väljer att jämföra personalkostnaderna i noterna (d.v.s. summan av löner, ersättningar, social avgifter och pensionskostnader) med nettoomsättningen. 

Personalkostnader i förhållande till nettoomsättning = Personalkostnader / Nettoomsättning. Visar hur stor andel som lönekostnaderna utgör av företagets netto- omsättning och därmed framgår hur personalintensivt företaget är. 

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 15.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.