X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Certifierad Redovisningsekonom

Distansutbildningen Certifierad Redovisningsekonom ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som redovisningsekonom. Den ger dig förståelse för företagets totala redovisning. Utifrån gällande lagstiftning lär du dig löpande bokföring, sammanställning av balans- och resultaträkningar samt andra kunskaper som rör företagets årsredovisning. Ett flertal praktiska övningar ingår. I kursen refereras löpande till regelverken k1 och k2. Du får även en introduktion till ekonomisystem, intern redovisning och företagsbeskattning. Efter denna del får du lära dig att analysera ett företags siffror med fokus på nyckeltal. Associationsrättskursen avslutar hela utbildningen där fokus handlar om rättsregler för olika former av samverkan för ekonomiska eller ideella syften. Du läser i din egen takt, helt på distans utan fysiska träffar. Kursstart när du vill, utbildningen börjar när du beställer. Distansutbildningen är framtagen för att matcha marknadens krav på redovisningsekonomer. Certifieringen sker i samarbete med FAR. Kursstart när du vill – Utbildningen börjar när du beställer.

Kvalitetsutbildning
Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Samarbetet med FAR, som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare, utgör även det en stor kvalitetsfaktor. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Studieomfattning

Du läser i egen takt. Studieomfattningen motsvarar ca 5-6 veckors heltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas. Alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt.

Stödfunktioner

Mailsupport direkt av din personliga handledare.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i två av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare. Webbtentamen i övriga moment i utbildningsprogrammet.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på plats i Stockholm. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
Internet, Interaktivt kursmaterial, fakta- och övningshäfte (.pdf).

Målgrupp

 • Personer som vill bli redovisningsekonomer.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.
 • Övriga som vill skaffa sig goda kunskaper om bokföring, bokslut och räkenskapsanalys på postgymnasial nivå.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Kursinnehåll

Certifierad Redovisningsekonom

Redovisning – Från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m.
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

16.900 SEK (21.125 SEK inklusive moms)

Testa dina förkunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Bokföring 1

Grunder i bokföring

Denna bokföringskurs ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen mellan bokföringen och företagets årsredovisning....

2-3 dagar

4.900 SEK

J1 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt, Avtalsrätt, Associationsrätt och marknadsrätt.

7-9 dagar

14.900 SEK

M1 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett marknadsföringsperspektiv och hur effektiv försäljning ska bedrivas. Utan marknadsföring överlever...

2-3 dagar

4.500 SEK

J1 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och du kommer besitta kunskaper som är övergripande...

19-20 veckor

69.000 SEK

M2 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i marknadsföring som ger dig kunskap om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds,...

2-3 dagar

5.500 SEK

J2 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er.

1-2 dagar

5.200 SEK

E2 Bokföring 2

Periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt upprätta ett bokslut i ett mindre företag.

3-4 dagar

5.100 SEK

M3 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du bland annat går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som producentmarknadsföring. Under utbildningen tittar vi också på...

10 veckor

25.900 SEK

J3 Avtalsrätt och köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på närbutiken.

2-3 dagar

4.200 SEK

E3 Bokföring 3

årsbokslut och årsredovisning

Kursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste behärska för att upprätta ett bokslut.

2 veckor

5.600 SEK

J4 Marknadsrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för fordringar, skulder och säkerheter samt angränsande områden.

1-2 dagar

4.200 SEK

M4 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring som marknadsassistent. Exempel på moment som ingår är bla marknadsföring,...

5 veckor

17.900 SEK

E4 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor.

5-7 dagar

5.900 SEK

E5 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på priser och kostnader. Projektekonomi ger dig inblick i resultatorienterat...

2-3 dagar

5.000 SEK

J5 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika bolagsformer så innefattas även föreningar och stiftelser.

2-3 dagar

4.800 SEK

E6 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument.

2-3 dagar

5.700 SEK

E7 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.

2-3 dagar

4.200 SEK

E8 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

2-3 dagar

4.200 SEK

E9 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.200 SEK

E10 Affärsekonomi för Tekniker

Den här distanskursen i ekonomi består av två delområden, Ekonomisk styrning samt Årsredovisning och Ekonomisk information.

2-3 veckor

10.200 SEK

E11 Finansekonomen

Distansutbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper i budgetering, finansiering och investering.

3 veckor

9.400 SEK

E13 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en förutsättning för lönsamhet och överlevnad.

3 dagar

5.500 SEK

E14 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut.

3-4 veckor

12.900 SEK

E15 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande bokföring, hur du ställer upp balans- och resultaträkningar och annat som du...

5-6 veckor

16.900 SEK

E16 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En utbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer behärska allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads, och...

10 veckor

27.900 SEK

E17 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

10-12 veckor

33.900 SEK

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  16.900 SEK När du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Kurslån

  3-5 årslån med SVEA

Se vad våra tidigare deltagare säger.

Utbildningen har hjälpt mig att förstå helheten, jag har fått en bra grund att stå på.

Amy Hafverkorn har läst Certifierad Redovisningsekonom

Utbildningen har inneburit nya arbetsområden för mig och att allt på företaget...

Emellie Lindell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Plattformen är lätt att förstå, följer man bara häftet man får så går man...

Tina Rosenqvist har läst Certifierad Redovisningsekonom

Överlag var allt väldigt bra, bra innehåll och man fick bra svar vid frågor.

Petra Sundell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Kursen passade mig bra för att jag ville studera och arbeta samtidigt.

Olga Shooping har läst Certifierad Redovisningsekonom

Utbildningen är bra för att man kan få informationen på flera olika sätt.

Kerstin Mellbom har läst Certifierad Redovisningsekonom

Xpectums kurspedagogik är avancerad och kompakt.

Jenny Cos har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag tycker att utbildningen verkligen levde upp till mina förväntningar.

Fredrik Lindgren har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag är supernöjd med den här utbildningen och är jätteglad att jag tog steget...

Monika Bandling har läst Certifierad Redovisningsekonom

Handledarna helt suveräna som svarade både på frågor om kursmaterialet...

Karin Andersson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag skulle absolut kunna rekommendera denna utbildning till alla som...

Diana Huldeberg har läst Certifierad Redovisningsekonom

Det ledde till ett helt nytt arbete som ekonom.

Charlotte Rissell har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag tycker att materialet va mycket bra och täckte in alla delar du behöver...

Linn Jadero har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag tycker att utbildningen passar väldigt bra för personer som redan jobbar...

Mattias Eriksson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Jag är jätteglad att jag gick den här kursen, det hjälpte mig att komma dit...

Rebecka Augustsson har läst Certifierad Redovisningsekonom

Certifiering via FAR.

Vi samarbetar med FAR, som sedan 20 år kvalitetssäkrar vår certifiering. FAR är Sveriges branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter samt skatterådgivare.

Med en certifiering får du en kvalitetssäkrad kompetenshöjning och blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Certifieringen ger arbetsgivaren en extra garanti för att du har praktiska kunskaper och är väl uppdaterad på ekonomiområdet.

Xpectum uppfyller Almegas krav på ett kvalificerat utbildningsföretag. En trygghet för dig som student.

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 10.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Intresseanmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till kursen Certifierad Redovisningsekonom, så kontaktar vi dig. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.