X4 – Fyra anledningar att utveckla dina kunskaper. Större möjligheter att tjäna bättre. Få en annan position. Söka ett nytt jobb. Behålla det du har.

Kursbeskrivning

Diplomerad Paralegal

Distansutbildningen Paralegal med affärsinriktning kommer lanseras i januari. Gör en intresseanmälan för att få mer information och besked om när den är beställningsbar.

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som paralegal? Då kanske en paralegal utbildning helt på distans kan vara något för dig.

Yrkestiteln paralegal har funnits i Sverige i drygt 10 år men i USA har den funnits sedan slutet av 1960-talet. En paralegal assisterar en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska. 

På en arbetsplats är en paralegal en viktig resurs med en förmåga att söka information, göra rättsutredningar men även vara en resurs både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Att utbilda till sig paralegal kan vara ett sätt att klä befintliga praktiska kunskaper och erfarenheter med en yrkestitel eller ett nytt karriärval då yrkestiteln öppnar upp många dörrar och möjligheter.

Huvuddelen av paralegalutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna distansutbildning – Diplomerad Paralegal – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än två år. Tänk på att tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Har du tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 15 – 20 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment. Med den metod du kommer att lära dig under utbildningen kommer du upprätta många handlingar som är viktiga för din framtida yrkesroll. Du kommer lära dig att göra rättsutredningar, upprätta PM, skriva inlagor till domstol, brev till klient, motpart och myndighet, tolka avtal, förhandla avtal och olika tvistlösningsmodeller.

Utbildningen är huvudsakligen baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Du kommer även ha ett antal möten på distans med dina lärare där du kommer ha en del muntliga presentationer och argumentation samt möjlighet att ställa frågor. Utbildningen består utöver examensarbetet av sex delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen. 

Denna utbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik. Inriktningen på denna utbildning är, att du till skillnad mot YH-utbildningen, erhåller en fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol. 

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat överenskoms. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

Studieomfattning

Motsvarar ca 19-20 veckor studier, om man utgår från heltidsstudier dvs 8 timmar/dag. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och utbildningen kan med fördel bedrivas som deltidsstudier vilket gör att du kan jobba parallellt med studierna men räkna med ca 15-20 timmar per vecka, beroende på vilka förkunskaper du har. Observera att du har max 18 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen.

Förkunskaper

 • Svenska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit). 
 • Engelska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit). 
 • Matematik på gymnasienivå (eller motsvarande merit), 
 • Xpectum förbehåller sig att pröva inlämnade meriter för att bedöma möjligheten att fullfölja kursen. 

Examination

De sex delkurserna examineras genom tillämpningstentamen som genomförs online. I varje delkurs ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter som betygssätts. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). 

Vidare skall ett examensarbete lämnas in som utöver betygssättning av examinator skall opponeras av annan kursdeltagare. Examensarbetet bedöms med samma betygsgrader som ovan. 

Den som inte slutför utbildningen kan erhålla utbildningsbevis på avklarade  delkurser. 

 

Diplomering

För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet.

Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad paralegal och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Media

Digitalt utbildningsmaterial via en kursplattform.

Kurslitteratur enligt litteraturlista (Kurslitteraturen ingår i kursavgiften).

Användarkonto på JUNO som är Sveriges största juridiska informationsdatabas.

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

 • Du som ej tidigare har kommit i kontakt med juridik men som önskar göra ett karriärsbyte. Har du intresse för juridik och önskar jobba som en viktig resurs på advokatbyrå, domstol, myndighet eller bolag så är denna utbildning en val för att erhålla dels kompetens, dels en yrkestitel som skapar möjlighet att bli en viktig kollega på dessa arbetsplatser.
 • Du som idag kommer i kontakt med juridik i ditt arbete men vill erhålla en yrkeslegitimation och få möjlighet att stärka din yrkesposition med en fördjupad kunskap. Utbildningen till paralegal kommer hjälpa dig i din nuvarande yrkesroll då den ger dig en god metodlära och förståelse för de olika rättskällorna. På så sätt kommer du enklare kunna finna, analysera och göra rättsutredningar inom de områden du verkar och därmed kvalitetssäkra dina leveranser. 

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

 

Vanliga arbetsplatser för en paralegal

 • Advokatbyråer
 • Domstolar
 • Åklagarmyndigheter
 • Polisen
 • Övriga myndigheter och registreringsverk
 • Juridiska avdelningen på bolag 
 • Bank, försäkringsbolag och finansbolag

Handledning

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara paralegals utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa paralegal samt arbeta med paralegal som en viktig kollega.

Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klicka här för att läsa artikeln.

Kursinnehåll

Diplomerad Paralegal

Juridik

 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt
 • Associationsrätt
 • Arbetsrätt Marknadsrätt
 • Upphovsrätt Varumärkesrätt
 • Kommunikationsjuridik
 • Utomobligatorisk skadeståndsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Familje- och arvsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • EU-rätt
 • Processrätt och straffrätt

Språk

 • Juridisk svenska
 • Juridisk Engelska

Projektledning

 • Teori
 • Tillämpning, due diligens av övningsbolag

Advokatetik

 • God advokatsed

 

Ekonomi

IT verktyg

Examensarbete

69.000 SEK (86.250 SEK inklusive moms)

Testa dina förkunskaper.

Välkommen att göra våra tester.
Här kan du på egen hand testa dina kunskaper i ekonomi, juridik och marknad.

E1 Bokföring 1

Grunder i bokföring

Denna bokföringskurs ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen mellan bokföringen och företagets årsredovisning....

2-3 dagar

4.900 SEK

J1 Affärsjuridik

Affärsjuridik behandlar de områden som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, t ex Köprätt, Avtalsrätt, Associationsrätt och marknadsrätt.

7-9 dagar

14.900 SEK

M1 Marknadsföring & Försäljning

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett marknadsföringsperspektiv och hur effektiv försäljning ska bedrivas. Utan marknadsföring överlever...

2-3 dagar

4.500 SEK

J1 Diplomerad Paralegal

En paralegal utbildning på distans. Efter utbildningen kan du jobba som assistent åt en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och du kommer besitta kunskaper som är övergripande...

19-20 veckor

69.000 SEK

M2 Strategisk Marknadsföring

Lär dig utveckla företagets marknadsföring. Analysera omgivningen och skapa en strategi. En distanskurs i marknadsföring som ger dig kunskap om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds,...

2-3 dagar

5.500 SEK

J2 Arbetsrätt

I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er.

1-2 dagar

5.200 SEK

E2 Bokföring 2

Periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut

Målet med Bokföring 2 är att du skall klara av löpande bokföring i form av olika affärshändelser samt upprätta ett bokslut i ett mindre företag.

3-4 dagar

5.100 SEK

M3 Certifierad Marknadsekonom

Det här är en omfattande distansutbildning där du bland annat går igenom en rad olika synsätt inom såväl konsument- som producentmarknadsföring. Under utbildningen tittar vi också på...

10 veckor

25.900 SEK

J3 Avtalsrätt och köprätt

Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på närbutiken.

2-3 dagar

4.200 SEK

E3 Bokföring 3

årsbokslut och årsredovisning

Kursen ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områdena som du måste behärska för att upprätta ett bokslut.

2 veckor

5.600 SEK

J4 Marknadsrätt

En distanskurs i juridik som behandlar regler för fordringar, skulder och säkerheter samt angränsande områden.

1-2 dagar

4.200 SEK

M4 Certifierad Marknadsassistent

Certifierad Marknadsassistent är en distansutbildning i marknadsföring för dig som vill jobba med marknadsföring som marknadsassistent. Exempel på moment som ingår är bla marknadsföring,...

5 veckor

17.900 SEK

E4 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig förutsättningar att följa upp och planera en verksamhet samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor.

5-7 dagar

5.900 SEK

E5 Projektekonomi

Ekonomikurs för projektledare. Utan ekonomisk kunskap kan projektet lätt havererar. Sätta budget och kalkylera på priser och kostnader. Projektekonomi ger dig inblick i resultatorienterat...

2-3 dagar

5.000 SEK

J5 Associationsrätt

Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Förutom olika bolagsformer så innefattas även föreningar och stiftelser.

2-3 dagar

4.800 SEK

E6 Räkenskapsanalys

Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument.

2-3 dagar

5.700 SEK

E7 Investering & Lönsamhet

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.

2-3 dagar

4.200 SEK

E8 Effektiv Finansiering

I distanskursen utgår du från att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.

2-3 dagar

4.200 SEK

E9 Budgetering i praktiken

Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.

2-3 dagar

4.200 SEK

E10 Affärsekonomi för Tekniker

Den här distanskursen i ekonomi består av två delområden, Ekonomisk styrning samt Årsredovisning och Ekonomisk information.

2-3 veckor

10.200 SEK

E11 Finansekonomen

Distansutbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper i budgetering, finansiering och investering.

3 veckor

9.400 SEK

E13 Organisation & Ledarskap

Lär dig hur en organisation ska se ut. Distanskursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en förutsättning för lönsamhet och överlevnad.

3 dagar

5.500 SEK

E14 Certifierad Ekonomiassistent

En bra grund om du vill arbeta som redovisningsassistent eller ekonomiassistent. Du lär dig att hantera löpande bokföring från grunden samt att upprätta enklare bokslut.

3-4 veckor

12.900 SEK

E15 Certifierad Redovisningsekonom

Den här distansutbildningen ger en god grund för dig som vill bli redovisningsekonom. Du får lära dig löpande bokföring, hur du ställer upp balans- och resultaträkningar och annat som du...

5-6 veckor

16.900 SEK

E16 Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

En utbildning för dig som vill jobba med controllerliknande uppgifter i ett företag. Du kommer behärska allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads, och...

10 veckor

27.900 SEK

E17 Certifierad Företagsekonom

Du får en stark företagsekonomisk grund. Den här distansutbildningen ger kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

10-12 veckor

33.900 SEK

Flexibel betalning för en flexibel kurs.

 • Lägsta kostnad

  69.000 SEK När du betalar direkt

 • Betalningsplan

  Måndsvis betalning

 • Kurslån

  3-5 årslån med SVEA

Certifiering via FAR.

Vi samarbetar med FAR, som sedan 20 år kvalitetssäkrar vår certifiering. FAR är Sveriges branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter samt skatterådgivare.

Med en certifiering får du en kvalitetssäkrad kompetenshöjning och blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Certifieringen ger arbetsgivaren en extra garanti för att du har praktiska kunskaper och är väl uppdaterad på ekonomiområdet.

Xpectum uppfyller Almegas krav på ett kvalificerat utbildningsföretag. En trygghet för dig som student.

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Ring oss eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi direkt.

Öka din sanna potential med våra kompetenshöjande utbildningar.

Alla våra 26 kurser är utformade av experter och yrkesverksamma inom varje specialområde. Vi använder förenklade metoder och presentationer för att göra inlärningen lustfylld och effektiv. Du studerar alltid på dina egna villkor, när du har möjlighet och inom din egen tidsram. Alla våra kurser är på distans, tidsflexibla, med personlig support och flera är också certifieringsbara. Fler än 10.000 studenter har examinerat sig hos oss sedan 1996.

Intresseanmälan och kontakt

Anmäl ditt intresse till kursen Affärsjuridik så kontaktar vi dig. Det går också bra att ställa frågor om det är något du undrar över gällande kursen.

Fyll i detta fält

Giltlig e-postadress krävs

Tack för visat intresse! Vi hör av oss till dig inom kort.

Ditt meddelande kunde inte skickas. Ladda om sidan och försök igen.